Tried. Tested. Trusted.

Juridisks paziņojums

Droši izmantojiet koksnes konservantus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Svarīgi juridiskie paziņojumi un paziņojumi par konfidencialitāti

Jūsu piekļuve šai tīmekļa vietnei un tās izmantošana nozīmē, ka jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem un piekrītat tiem. Lūdzu, izlasiet šo atrunu, pirms piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei tālāk.

AM2 SIA var jebkurā laikā pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus, atjauninot šo lapu. Jums ir saistoši šādi labojumi, un tāpēc jums periodiski jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu pašreizējos noteikumus un nosacījumus.

Nav garantijas un nav atbildības

Kamēr AM2 SIA. un tās filiāles (kopā un individuāli, “AM2 SIA”) cenšas iekļaut precīzu un atjauninātu informāciju, tās nesniedz tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas par šajā vietnē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu un atsakās no jebkādas atbildības par šīs vietnes vai jebkuras ar to saistītas vietnes izmantošanu. AM2 SIA var mainīt šo vietni jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, bet neuzņemas nekādu atbildību par tās atjaunināšanu. AM2 SIA nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar jebkādu šīs publikācijas izmantošanu, un visi piekrīt, ka visa piekļuve šai vietnei un jebkurai vietnei, uz kuru ir saite no šīs vietnes, un šeit un tajā ietvertajai informācijai un tās izmantošana ir uz savu risku. Ne AM2 SIA (ieskaitot tā aģentus, direktorus un darbiniekus), ne arī jebkura cita puse, kas iesaistīta šīs vietnes izveidē, nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem, netiešiem vai soda zaudējumiem vai citiem zaudējumiem, kas radušies, piekļūstot šai vietnei vai to izmantojot, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar vīrusiem vai ļaunprātīgu programmatūru, kas var inficēt jūsu datortehniku vai programmatūru, un jebkādiem zaudējumiem par zaudēto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukšana, programmu vai citu datu zaudēšana jūsu informācijas apstrādes sistēmā vai citādi, pat ja AM2 SIA vai cita fiziska vai juridiska persona tiek informēta par šādu zaudējumu iespējamību un to, vai šādi zaudējumi rodas līguma darbības, nolaidības vai citas neatļautas darbības vai tiesvedības rezultātā.

Nav piedāvājuma un nav aicinājuma
Šajā vietnē sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu vai aicinājumu iegādāties vai atsavināt, tirgot vai veikt jebkādus darījumus ar jebkādiem AM2 SIA vērtspapīriem. Ieguldītāji nedrīkst paļauties uz šo informāciju, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Ierobežota izmantošana

Ar šo SIA AM2 piešķir jums tiesības parādīt, uzglabāt un reproducēt šīs publikācijas kopijas personīgai lietošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

  1. Publikāciju var izmantot tikai iekšējiem mērķiem, un to nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciāliem vai politiskiem mērķiem;
  2. Publikāciju nekādā ziņā nedrīkst grozīt, izkliedēt, pārpublicēt vai pārsūtīt;
  3. Paziņojumam par autortiesībām ir jābūt norādītam uz katras darba vai tā daļas kopijas.

Preču zīmes

Šajā vietnē izmantotās vai pieminētās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (kopā sauktas par “preču zīmēm”) ir arxada (kas tirgojas kā Arch Timber Protection Ltd.), viena no tās saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām personām, reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes, un tās ir juridiski aizsargātas. Ņemiet vērā, ka daži produktu nosaukumi ir preču zīmes, pat ja tās nav īpaši minētas.da (tirdzniecība kā Arch Timber Protection Ltd.), kas ir viens no tā saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām pusēm un ir juridiski aizsargātas. Nekas šajā vietnē nav interpretējams kā netiešas, estoppel vai citādas licences vai tiesību piešķiršana uz preču zīmēm vai uz tām bez AM2 SIA skaidras iepriekšējas rakstiskas atļaujas. vai šāda cita trešā persona. Jūsu preču zīmju ļaunprātīga izmantošana šajā vietnē un tās nosacījumos ir stingri aizliegta.

Produktu lietošana un ieteikumi

Šī vietne ir izstrādāta, lai sniegtu vispārīgu informāciju par AM2 SIA un tā produktiem. Šī vietne nav paredzēta, lai sniegtu nekādus norādījumus par AM2 SIA ražoto un piegādāto produktu pareizu lietošanu. Visi ieteikumi par produktu apstrādi, uzglabāšanu vai lietošanu, neatkarīgi no tā, vai tie ir sniegti rakstiski, mutiski vai netieši norādīti no testu rezultātiem, ir balstīti uz AM2 SIA zināšanām šādu ieteikumu sniegšanas brīdī. Neskatoties uz šādiem ieteikumiem, jums kā šādu produktu lietotājam ir jāpieņem savs lēmums un jāpārliecinās, ka AM2 SIA piegādātie produkti un AM2 SIA sniegtā informācija un ieteikumi ir (i) kas ir piemēroti paredzētajam procesam vai mērķim; (ii) ir saskaņā ar vides, veselības un drošības noteikumiem un citiem noteikumiem reģionos un valstīs, kur tos pērk, piedāvā pārdošanai, tirgo, pārdod un izmanto, un (iii) nepārkāpj nevienas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

Piekrišana uzraudzībai

AM2 SIA nav pienākuma uzraudzīt informāciju, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē vai tiek pārsūtīta uz to. Tomēr ikviens, kas izmanto šo vietni, piekrīt, ka AM2 SIA var periodiski uzraudzīt tīmekļa vietnes saturu, lai: (1) ievērotu visus nepieciešamos likumus, noteikumus vai citus valdības pieprasījumus; 2) pienācīgi uzturēt tīmekļa vietni; vai (3) aizsargātu sevi un savus lietotājus. AM2 SIA pēc saviem ieskatiem patur tiesības mainīt, noraidīt vai izslēgt jebkādu informāciju, kas atrodas tās tīmekļa vietnē vai tiek pārsūtīta uz to.

Iesniegumi šajā tīmekļa vietnē nav ticami

AM2 SIA nevēlas saņemt no jums patentētu informāciju, izmantojot šo vietni. Ja kāds no šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas lietotājiem sniedz AM2 SIA informāciju, tostarp, bet ne tikai, atsauksmes, datus, atbildes, jautājumus, komentārus, ieteikumus, plānus, idejas vai tamlīdzīgi, šāda informācija tiek uzskatīta par nevēlamu, nepatentētu un nekonfidenciālu un kļūst par AM2 SIA īpašumu. Netiek pieņemts pienākums aizsargāt šādu informāciju no izpaušanas, ievērojot zemāk esošo konfidencialitātes politiku attiecībā uz lietotāja personisko informāciju. Šādas informācijas iesniegšana AM2 SIA nekādā veidā neliedz AM2 SIA iegādāties, ražot vai izmantot līdzīgus produktus, pakalpojumus, plānus un idejas jebkādiem mērķiem, un AM2 SIA ir neierobežotas un neatsaucamas tiesības reproducēt, izmantot, publicēt, pārraidīt, atklāt, parādīt, izpildīt, pārveidot, pārsūtīt un izplatīt informāciju citiem bez ierobežojumiem un bez kompensācijas, saskaņā ar tālāk norādīto konfidencialitātes politiku attiecībā uz lietotāja personisko informāciju.

Jums ir aizliegts publicēt vai pārsūtīt jebkādus nelikumīgus, draudošus, apmelojošus, apmelojošus, apmelojošus, neķītrus, skandalozus, musinošus, pornogrāfiskus vai rupjus materiālus vai jebkādus materiālus, kas varētu veidot vai veicināt rīcību, kas tiktu uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu, izraisītu civiltiesisko atbildību vai citādi pārkāptu jebkuru likumu. AM2 SIA pilnībā sadarbosies ar visām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumu, pieprasot vai liekot AM2 SIA atklāt identitāti vai palīdzēt identificēt vai atrast ikvienu, kas publicē šādu informāciju vai materiālus, uz kuriem attiecas privātuma likumi.

Reģistrētā lietotāja pienākumi

Attiecībā uz šīm tīmekļa vietnēm vai tīmekļa vietņu daļām, kurās lietotājiem ir jāreģistrējas un jāpiesakās, izmantojot ID un/vai paroli, reģistrēto tīmekļa vietņu lietotāji ir atbildīgi par savu lietotāju ID un paroļu konfidencialitātes saglabāšanu. Reģistrētie lietotāji paziņo AM2 SIA, ja viņu lietotāja ID un parole ir nozaudēta vai nozagta, ja mainās viņu autorizācija vai piekļuve paroles izmantošanai vai ja viņu reģistrētās pilnvaras tiek atsauktas. Reģistrētie lietotāji piekrīt, ka viņi nesniegs savu lietotāja ID un paroli nevienai citai personai un ka jebkāda saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem piešķirto ierobežoto un atsaucamo tiesību iespējamā nodošana, piešķiršana vai apakšlicence nav spēkā.

Daļa no šajā tīmekļa vietnē iekļautās informācijas tika pilnībā ņemta no rakstiskiem materiāliem, kurus iepriekš publiski izplatīja AM2 SIA. Visa informācija, kas iekļauta šajā tīmekļa vietnē, attiecas uz datumu, kad tā pirmo reizi tika publicēta drukātā veidā, vai no dienas, kad tā tika publicēta šajā tīmekļa vietnē, vai no faktiskā datuma, kas parādās šādā konkrētā informācijā, atkarībā no tā, kurš datums ir agrākais. Iepriekš izplatīto vai drukāto materiālu pārpublicēšana šajā tīmekļa vietnē nozīmē, ka tas netika atjaunināts no tā sākotnējās izplatīšanas vai drukāšanas dienas. Interesenti tiek nosūtīti uz regulārajiem finanšu medijiem, lai saņemtu ziņas par svarīgiem notikumiem saistībā ar SIA “AM2”.

Apstiprinājuma atruna

Šeit atsauce uz jebkādiem produktiem, pakalpojumiem, procesiem, saitēm uz trešajām pusēm vai citu trešo personu informāciju vai uz jebkuru tirdzniecības nosaukumu, preču zīmi, ražotāju un piegādātāju, vai citādi ne vienmēr veido vai netieši norāda uz AM2 SIA apstiprinājumu, apstiprinājumu, sponsorēšanu vai ieteikumu. Par produktu un pakalpojumu informāciju ir atbildīgs tikai katrs atsevišķais pārdevējs. Jūsu saite no šīs vietnes uz jebkuru citu vietni ir uz jūsu pašu risku un ir paredzēta tikai ērtībai. AM2 SIA neizsaka nekādu viedokli par šādas trešo personu informācijas vai vietņu saturu un skaidri atsakās no jebkādas atbildības par visu trešo personu informāciju un tās izmantošanu.

AM2 SIA veiktā šīs tīmekļa vietnes ievietošana ir pasīva darbība. Pati piekļuve šai tīmekļa vietnei, ko veic personas jebkurā jurisdikcijā, nenozīmē, ka AM2 SIA plāno mērķtiecīgi izmantot privilēģiju veikt darbības šajā jurisdikcijā.

Neskatoties uz iepriekš minēto, šī vietne var tikt skatīta visā pasaulē, un tajā var būt atsauces uz produktiem vai pakalpojumiem, kas nav pieejami visās valstīs. Atsauces uz konkrētu produktu vai pakalpojumu nenozīmē, ka AM2 SIA plāno padarīt šādus produktus vai pakalpojumus pieejamus šādās valstīs.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2022. gada jūlijs